پروردگارا!
حال که به قدرت و ارادهء تو در این ساعت، سال نو میگردد و گل ها با شوقی خاص رویشی دیگر را به نمایش می گذارند و جان درونشان به تمنای گل کردن، تن به نسیم بهاری میدهند! از تو صادقانه و عاجزانه تمنا می کنم تا مرا با لطافت و نورانیت به آگاهی وجودم که مظهر تجلی صفات توست و من آنرا در زیر لایه های منیت هایم مدفون ساخته بودم آشنا کنی تا به حقیقت خویش راه یابم

و به حرمت آغاز این شکوفایی تورا قسم می دهم دستانم را بگیر و اینک که به نیاز، ملتمسانه به درگاهت آمده ام یاری ام کن و در راهی که می نمایی تو خود چراغ راه رسیدن باش و ثباتم ببخش که این صفات در من پرورش یافته تا بتوانم مجرای عشق و محبت بیکران تو برای تمام مخلوقاتت باشم
آمین