شما همان آرزوی ژرفی هستید که شما را به پیش می راند.


آرزویتان هرگونه که باشد، اراده تان همان گونه است.


اراده تان هرگونه که باشد، کردارتان همانگونه است.


کردارتان هرگونه که باشد، تقدیرتان همان گونه است.


 بریهادارانیاکا اوپانیشاد*

گفتار چهارم آیات 4 و 5

 

آرزوهاتون رو دست کم نگیرین بهشون فکر کنین به سمت رفتن بهشون قدم بردارین


آرزوهاتون رو فراموش نکنین


مهمن ... خیلی مهمن


تحقق آرزوهای شما همون چیزیه که به خاطرش به دنیا اومدین


 

*اوپانیشادها کهنترین متون آئین هندو هستند.